top of page

תוכנית עסקית

תוכנית עסקית לסטארט אפ/עוסק חדש או חברה פעילה היא מפת דרכים לקביעת והשגת מטרות, המספקת את החזון, שלבי הביצוע ואת התוצאות הפיננסיות החזויות.

התוכנית מאפשרת ליזם לתכנן את העתיד היטב ולצמצם את אי הוודאות.

באמצעות התוכנית ניתן לקבוע מהו ההון הראשוני הדרוש ליזם או הסכום הנדרש לחברה הפעיל לצרוך מימוש החזון והתוכנית. 

התכונית העסקית מאפשרת ליזם/לבנק להבין ברמת דיוק גבוהה את הפוטנציאל הגלום ואת גובה הסכום שאותו הון מוכן לממן/להשקיע. 

 

הצוות שלנו מורכב מרואי חשבון מומחים, אשר מנוסים בכתיבת תוכנית עסקית למשקיעים ולבנקים ונסיונם בעבר בניהול כספים של חברות שונות תורם ליזם להגיע ליעדיו מצד אחד ומצד שני נותנים לו תמונת מצב מלאה הכוללת ערך מוסף :

 

  • השלכות מס

  • כדאיות כלכלית 

  • בחירה בין עוסק מורשה לחברה

  • ניתוח פרופיל היזם 

  • משא ומתן מול הבנקים והמשקיעים  

ה

Business Partners at Work
bottom of page