top of page

מהי הצהרת הון?

כל מספר שנים מתבקש כל עצמאי למלא הצהרת הון, בשונה מדו"ח שנתי, דו"ח שנתי מוגש אחת לשנה ובו מפרטים את ההכנסות בשנת המס בגינה מוגש הדו"ח, לעומת זאת הצהרת הון מגישים אחת למספר שנים, בדרך כלל בין שלוש לחמש שנים ובדוח זה מדווחים על הנכסים וההתחייבויות.

 

מהות הצהרת ההון

מבחינת רשויות המס מהווה הצהרת ההון אמצעי לבדיקת הדיווחים השנתיים של העצמאים על-ידי השוואת הון בין שתי תקופות. ההשוואה מתייחסת להכנסה נטו, השקעות, הוצאות מחיה, רכישת נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות אחרות של הנישום – כך ניתן לעמוד על נכונות הדיווחים (דוחות שנתיים שהוגשו) בין התקופות. 

bottom of page