top of page

החזר מס לשכירים

ישנם מקרים שבהם השכיר משלם מס ביתר מסיבות שונות, על מנת להחזיר את אותם הכספים יש להגיש בקשה מסודרת בטפסים המיועדים לכך להחזר. במידה ומתברר שמגיע לנישום החזר מס, רשויות המס יחזירו אותו לחשבן הבנק שלך עם הפרשי ריבית והצמדה.

 

איך קורה שמשלמים יותר מס מהנדרש?

בעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

גובה מס ההכנסה שעל עובד לשלם, מחושב על בסיס שנתי, כלומר, על פי סך הכנסותיו בכול שנת המס. בפועל מנוכה משכרו מס הכנסה מדי חודש בתלוש השכר ("ניכוי במקור"), כשהסכומים מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתו השנתית של העובד. מאחר שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה הייתה ההכנסה השנתית שלו, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה עליו לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו ממנו במהלך השנה ואשר התבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת. אם על פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילם העובד גבוה ממה שהיה עליו לשלם, הוא זכאי לקבל החזר מס.

 

מה הם המקרים הנפוצים עליהם אתם יכולים לקבל זיכוי ממס?

  • אבטלה

  • חופשת מחלה ממושכת

  • חופשת לידה ממושכת

  • שינית סטטוס – הפכת לאבא? מגיעות לך נקודות זכות נוספות שאולי לא עדכנו

  • רכישת ביטוחים פרטיים או השקעות כגון – ביטוח חיים, הפרשות לקופת גמל, השקעות בשוק ההון, ביטוח חיים במסגרת לקיחת משכנתא ועוד

  • עבדת במספר עבודות ולא ביצעת תיאום מס

בחוק קיימים עוד סיבות רבות לקלת החזרי מס לשכירים, ועל כן לא מפתיע שכמעט כל שכיר זכאי להחזרי מס.

 

אילו מסמכים נדרש ל מנת לקבל החזרי מס?

לצרף מסמכים לגבי ההכנסות משכר עבודה (טפסי 106), הכנסות אחרות, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין גמלאות מחליפי שכר (כגון :קצבת אבטלה, דמי לידה וכו'), אישורים לגבי מקום מגורים, טפסי 161 בגין פיצויים, אישורים רפואיים, הניכויים והזיכויים האישיים הנדרשים, (כגון אישורים על ביטוח חיים או קופות גמל שלא שולמו במסגרת עבודה כשכיר), קבלות מקוריות על תרומות וכו'.

bottom of page